วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา : แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน

27 ส.ค. 2020
337

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาโดยการสำรวจ ศึกษา รวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา แล้วจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ และผู้นำชุมชนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่สนใจเข้าใช้งานพิพิธภัณฑ์ดิจิทัลกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา