วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

แผนที่ชุมชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยล้านนา

27 ส.ค. 2020
209

รายงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พระสงฆ์ ครู ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น ากลุ่มในชุมชน ผู้สูงอายุและ/หรือนักวิชาการ ชุมชนที่ศึกษาได้แก่ ชุมชนวัดนันทาราม ชุมชนวัดท่ากระดาษ ชุมชนวัดสีมาราม ชุมชนบ้านต้นแหนน้อย และชุมชนวัดชยา
ลังการ์