วันพฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2566

Research

Research

2015

 • การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้คัมภีร์ใบลานร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งทางภูมิปัญญาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2016

 • การประเมินผลการใช้มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
 • Infrastructure Factors Influencing Urban Cycling in a Cultural Heritage City Download Article
 • Migration and Settlement of Ethnic Groups in Thailand Download Article handbook

2017

 • The development of Lanna digital archives: a cast study of Chiang Mai Province website handbook
 • The Development of Lan Na Ethnic Digital Museum : Phare, Nan, Payoa, and Meahongson province website handbook Download Article
 • The Wisdom Digital Archive : Local Healing Process By Traditional Healer in Lan Na website handbook Download Article

2018

 • การดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึน  website handbook Download Article
 • The development of Lanna digital archives: a case study of Mae Hong Son Province website application handbook
 • Smart Tourism Business Development by Information Technology  website application handbook
 • Skin Penetration and Stability Enhancement of Celastrus paniculatus Seed Oil by 2-Hydroxypropylβ-Cyclodextrin Inclusion Complex for Cosmeceutical Applications Download Article