วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2565

ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในเมืองมรดกทางวัฒนธรรม

27 ส.ค. 2020
127

การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจจัยด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในเขตเมือง โดยศึกษากรณีเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ได้จากแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Likert) จากผู้ใช้รถใช้ถนนจ านวน 400 คน เก็บช้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ข้อมูลใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการ (Structural Equation Model: SEM)